Ba Thien Industrial Park, Binh Xuyen Distirct, Vinh Phuc Province, Viet Nam > 위치안내

위치안내

기업소개 위치안내
업체명 주식회사 캠시스글로벌
주소 인천시 연수구 벤처로100번길 26, 3층 (송도동)
업체명 CAMMSYS VIET NAM CO., LTD. (캠시스 베트남)
주소 Ba Thien Industrial Park, Binh Xuyen Distirct, Vinh Phuc Province, Viet Nam

Customer Service

070-4680-5797

Fax 070-4324-0290
E-mail csg@cammsys.net

주식회사 캠시스글로벌

인천시 연수구 벤처로100번길 26, 3층 (송도동)
Tel. 070-4680-5797~9 / Fax. 070-4324-0290

ⓒ 주식회사 캠시스글로벌 All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기